Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk Nierziekten MUMC+


Een nierziekte brengt vaak grote veranderingen in het dagelijkse leven met zich mee, en vergt veel aanpassingsvermogen. Met name de aankondiging van de arts dat dialyse wellicht noodzakelijk is kan een grote schok betekenen en heftige emoties teweeg brengen.
Het MUMC+ heeft twee maatschappelijk werkers in dienst die zich gespecialiseerd hebben in het ondersteunen van mensen met een chronische nierziekte. Deze hulp is ook beschikbaar voor partners en gezinsleden. De maatschappelijk werkers werken nauw samen met de medisch specialisten, dialyseverpleegkundigen, diëtisten en overige personen die betrokken zijn bij uw behandeling.


Hulpaanbod

De maatschappelijk werker kan u helpen bij het verwerken van de nierziekte en bij het omgaan met de beperkingen die de ziekte en behandeling met zich meebrengen. Tevens kan de maatschappelijk werker hulp bieden bij praktische problemen op het gebied van werk, opleiding, vrijetijdsbesteding, financiën, vervoer, huisvesting, thuiszorg e.d.
In de aanloopfase van de dialysebehandeling kan de maatschappelijk werker ondersteunen bij het maken van een keuze tussen de verschillende behandelingsmogelijkheden en bij het verwerken van de emoties die in deze fase spelen. Deze begeleiding kan ook worden gegeven wanneer het gaat om een keuze voor eventuele relatietransplantatie (voorheen familietransplantatie geheten). De maatschappelijk werker richt zich bij dit alles met name op de niet-medische aspecten.


Contact

Wanneer u nog niet dialyseert kunt u de behandelend specialist op de polikliniek vragen om een verwijzing. In het MUMC+ maken de maatschappelijk werkers met iedere nieuwe patiënt kennis en vaak is er al contact geweest in de voorbereidingsfase van de dialysebehandeling. Samen bekijkt u of vervolg contact gewenst is.

Geheimhouding

Maatschappelijk werkers hebben een geheimhoudingsplicht. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. In het kader van goede patiëntenzorg is het vaak wel noodzakelijk voor de maatschappelijk werker om met anderen, die direct bij uw behandeling betrokken zijn, te overleggen. Indien u wilt dat bepaalde gegevens niet uitgewisseld worden kunt u dit aangeven.


Informatiemateriaal

Er is veel informatiemateriaal beschikbaar over nierziekten, dialyse en transplantatie. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de praktische en psychische consequenties. Deze boeken en brochures kunt u opvragen bij de Nierstichting http://www.nierstichting.nl/ en de Nierpatiëntenvereniging Nederland www.nvn.nl.
Een overzicht van zorg, uitkeringen en andere voorzieningen voor gehandicapten, zieken en ouderen en officiële aanvraagformulieren kunt u vinden bij http://www.regelhulp.nl/.


Bereikbaarheid

De maatschappelijk werkers van het dialysecentrum van het MUMC+ zijn :

Bo Limpens: telefoonnummer: 043-3871271/3875118 (werkzaam van maandag t/m donderdag); email: bo.limpens@mumc.nl
Lotte Vermeulen: telefoonnummer 043-3877386/3875118; email: lotte.vermeulen@mumc.nl


Sluit de enquête